1. 1. Giải thưởng Tour ngày.

 

Top

Tour 2K

Tour 5K

Tour 10K

Tour 50K

Tour 100K

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

1

20K

2

50K

5

100K

10

500K

30

1M

50

2

10K

1

20K

2

50K

5

200K

20

500K

40

3

 

 

10K

1

20K

2

100K

10

200K

30

4

 

 

 

 

 

1

50K

5

100K

25

5

 

 

 

 

 

1

50K

5

100K

20

6-10

 

-

 

 

 

-

 

2

-

10

11-15

 

-

 

-

 

-

 

-

-

5

16-20

 

-

 

-

 

-

 

-

-

2

  1. 2. Giải thưởng Tour tuần.

 

Điều kiện tham gia Tour tuần: Chọn top 100 tổng điểm tính từ thứ bảy đến 24h00 thứ sáu (Tour diễn ra vào 21h ngày thứ bảy kế tiếp, được khởi tạo sau khi tổng kết xong điểm của tuần).

 

 

Top

Giải thưởng Tour Tuần

Điểm

1

10M

500

2

2M

200

3

1M

100

4-5

500K

50

6-10

200K

30

11-15

100K

20

16-20

100K

10

21-50

-

5

51-100

-

0

 

  1. 3. Giải thưởng Tour tháng (Vip Tour).

 

Diễn ra vào 21h00 chủ nhật cuối cùng của tháng.

Điều kiện tham gia: Lấy 150 top tổng điểm 4 tuần (một số tháng có 5 tuần) trước đó, chỉ tính điểm của tour tuần.

 

Top

Giải thưởng Vip Tour

1

200M

2

30M

3

10M

4

5M

5

2M

6-10

1M

11-15

500K

16-20

200K

Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác:

 

 

  1. 1. Daily Tour.

 

Top

Tour 10K

Tour 50K

Tour 10K

Tour 50K

Tour 100K

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

1

20K

2

50K

5

100K

10

500K

30

1M

50

2

10K

1

20K

2

50K

5

200K

20

500K

40

3

 

 

10K

1

20K

2

100K

10

200K

30

4

 

 

 

 

 

1

50K

5

100K

25

5

 

 

 

 

 

1

50K

5

100K

20

6-10

 

 

 

 

 

-

 

2

-

10

11-15

 

 

 

 

 

-

 

-

-

5

16-20

 

 

 

 

 

-

 

-

-

2

 

  1. 2. Weekly Tour.

Conditions for participating in the Weekly Tour: Choose the top 100 total points from Saturday to 24h00 Friday (Tour takes place at 21:00 on the next Saturday, which is created after the week's points are summarized).

 

 

Top

Prize

Points

1

10M

500

2

2M

200

3

1M

100

4-5

500K

50

6-10

200K

30

11-15

100K

20

16-20

100K

10

21-50

-

5

51-100

-

0

 

  1. 3. Monthly Tour (Vip Tour).

 

Take place at 9pm on the last Sunday of the month.

Conditions of participation: Get the top 150 points total 4 weeks (some months have 5 weeks) before, only calculate the point of the week tour.

 

 

Top

Prize Vip Tour

1

200M

2

30M

3

10M

4

5M

5

2M

6-10

1M

11-15

500K

16-20

200K