Luật áp dụng trong Tour TLMN: Luật chơi Tiến Lên Miền Nam solo

 

  1. 1. Giải thưởng Tour ngày.

 

Top

Tour 2K

Tour 5K

Tour 10K

Tour 20K

Tour 50K

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

1

20K

2

50K

5

100K

10

200K

30

500K

50

2

10K

1

20K

2

20K

5

50K

10

100K

20

3

 

 

10K

1

10K

2

20K

5

50K

10

4

 

 

 

 

10K

2

20K

5

50K

10

5-8

 

 

 

 

 

0

 

2

 

5

9-16

 

 

 

 

 

0

 

0

 

2

 

  1. 2. Giải thưởng Tour tuần.

 

Điều kiện tham gia Tour tuần: Chọn top 128 tổng điểm tính từ 0h00 thứ ba đến 24h00 thứ hai (Tour diễn ra vào 21h ngày thứ ba kế tiếp, được khởi tạo sau khi tổng kết xong điểm của tuần).

 

 

Top

Giải thưởng Tour Tuần

Điểm

1

10M

500

2

2M

200

3-4

1M

100

5-8

200K

50

9-16

100K

20

17-32

0

10

33-64

0

5

 

 

 

  1. 3. Giải thưởng Tour tháng (Vip Tour).

 

Diễn ra vào 21h00 thứ tư cuối cùng của tháng.

Điều kiện tham gia: Lấy 128 top tổng điểm 4 tuần (một số tháng có 5 tuần) trước đó, chỉ tính điểm của tour tuần.

 

Top

Giải thưởng Vip Tour

1

200M

2

20M

3-4

10M

5-8

1M

9-16

200K

17-32

100K

 

Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác:

 

The rules applies in Go-On Tour: Rules of Go_On solo

 

  1. 1. Daily Tour.

 

Top

Tour 2K

Tour 5K

Tour 10K

Tour 20K

Tour 50K

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

1

20K

2

50K

5

100K

10

200K

30

500K

50

2

10K

1

20K

2

20K

5

50K

10

100K

20

3

 

 

10K

1

10K

1

20K

5

50K

10

4

 

 

 

 

10K

1

20K

5

50K

10

5-8

 

 

 

 

 

0

 

2

 

5

9-16

 

 

 

 

 

0

 

0

 

2

 

 

  1. 2. Weekly Tour.

 

Conditions for participating in the Weekly Tour: Choose the top 128 total points from 0h00 Tuesday to 24h00 Monday (Tour takes place at 21:00 on the next Tuesday, which is created after the week's points are summarized)

 

 

Top

Prize

Points

1

10M

500

2

2M

200

3-4

1M

100

5-8

200K

50

9-16

100K

20

17-32

0

10

33-64

0

5

 

 

 

  1. 3. Monthly Tour (Vip Tour).

 

Take place at 9pm on the last Wednesday of the month.

Conditions of participation: Get the top 128 points total 4 weeks (some months have 5 weeks) before, only calculate the point of the week tour.

 

Top

Prize Vip Tour

1

200M

2

20M

3-4

10M

5-8

1M

9-16

200K

17-32

100K